« Hírek

A Természettudományi munkacsoport kutatási témái

2018-05-04

Ember és gép kapcsolata, többrétegű adszorbció elemzése, 3D matematika mesterséges intelligencia modellek alapján.

Többrétegű adszorpció fraktál állófázisokon – adszorbensek felületének jellemzése

Folyadékkromatográfiában az állófázis felülete, pórusszerkezete, a szerves oldószerek adszorpciója erősen befolyásolja a retenciót. A szilikagél hordozóhoz kötött hidrofób ligandumok, poláris funkciós csoportok szerkezete és mennyisége szintén nagymértékben meghatározza a vegyületek megkötődését, retencióját.

A szerves módosítószerek (metanol, acetonitril, izopropanol, tetrahidrofurán) megkötődését a többletizotermák meghatározásán keresztül tanulmányozzuk különböző fordított fázisú HPLC állófázison. A többletizotermák alapján jellemezhetjük a hidrofób és hidrofil kölcsönhatások erősségét, relatív arányát.

A szerves oldószerek adszorpcióját frontális elemzéssel is tanulmányozzuk, amely alapján előzetes eredményeinkből megállapítottuk, hogy a véges vastagságú réteget feltételező BET izoterma jól jellemzi valamennyi oldószer adszorpcióját. A többletizotermák és az abszolút izotermák meghatározásával nyert információ jó egyezést mutat. 

A véges adszorbeált réteget feltételező BET izoterma nem csak az oldószerek, hanem a tesztvegyületek adszorpciójának leírására is.

A project terhére egy fő többletfeladatos, és egy fő új teljes munkaidős alkalmazását tervezzük.

Ember és gép kapcsolat

Ebben az alprojektben emberi végtag-mozgások kinematikai tulajdonságait mérjük 3D mozgásanalizáló berendezésekkel és a mért adatokat feldolgozzuk 3D mozgáselemzéssel. A kutatás új eredménye az oktatásba való integrációja; robotok 3D mozgásának biológiai szabályozási elveken alapuló vezérlésének bemutatása, ami felhasználható a természettudományok, mérnöki tudományok, a mozgásterápia, orvosi rehabilitáció és sporttudomány területén. A3D mozgáselemzés eredményeit alkalmazzuk ember-gép kapcsolat szabályozásában, ami azt jelenti, hogy az emberi mozgásról mért jelekkel és azok transzformálásával szabályozható külső eszközök mozgása vagy pl. a számítógép képernyőjén mozgó kurzor mozgása. Ez lehetőséget ad, idegrendszeri vagy biomechanikai sérülés miatt mozgásukban korlátozott embereknek a számítógép használatára, megmaradt mozgási funkcióik alapján. Éptestű és korlátozott mozgásképességű emberek sokízületű, sok izommal végrehajtott, 3D mozgási funkcióinak méréséből származó adatokat felhasználva, dimenzióredukciós módszereket alkalmazunk, hogy a megmaradt mozgási funkciók kiterjeszthetők legyenek további mozgási feladatokra mesterséges szabályozással.

A projekben Dr. Laczkó József vezetésével részt vesz Zentai Norbert, a TTK, Információtechnológia és Biorobotika tanszékéről és Mravcsik Mariann és Botzheim Lilla Ph.D. hallgatók. A munkát az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet és az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet (melynek telephelye van a PTE Természettudományi Karán) munkatársaival közösen végezzük.

matematika 3D” kutatási projekt

A „matematika 3D” kutatási téma új matematikai eredmények és informatikai módszerek kidolgozását célozza mesterséges intelligencia modellek alapján. A kutatási projekt céljai: Egyfelől alapkutatás a szubstrukturális és a matematikai fuzzy logikák területén főként az ún. Jenei-féle 3D algebrai-geometriai módszerre támaszkodva, másfelől e nem-klasszikus logikák elméletének eredményeit felhasználva alkalmazott kutatás két 3D-hez köthető alkalmazási területen; a mobil eszközök 3D pozícionálása területén, illetve a nagy egyetemi adatbázisok 3D vizualizációval támogatott adatbányászata területén. A mobil eszközök 3D pozícionálása olyan, csupán minimális extra hardverrel támogatott matematikai-informatikai módszer kidolgozását célozza meg, amely megadja egy mobil eszköz (okostelefon, táblagép, okosóra, stb.) pontos pozícióját egy többszintes épületben. A nagy egyetemi adatbázisok vizsgálata témakörben a Pécsi Tudományegyetem ETR/NEPTUN adatbázisát vizsgáljuk meg 3D adatvizualizációval támogatott adatbányászati módszerekkel. Ide tartozik ezen adatbázisok kutatásra alkalmas alakra hozatala, az így nyert adatok 3D vizualizációval támogatott adatbányászati vizsgálata, az így kapott összefüggések neveléstudományi aspektusainak vizsgálata, valamint a következtetések ajánlások formájában való megfogalmazása. 

A kutatásban Prof. Dr. Jenei Sándor vezetésével nyolc fő vesz részt.